สถิติธุรกิจ (สถิติเรื่องใกล้ตัว...ไม่น่ากลัวอย่างที่คิด) | Business Statistic

STOU015
คำอธิบายรายวิชา
การดำเนินชีวิตในยุคสมัยที่เต็มไปด้วยความเร่งรีบในยุค ICT และข้อมูลที่มีอยู่มากมายรอบตัว จึงจำเป็นยิ่งที่ต้องมีการรู้เท่าทันกับข้อมูลที่มีอยู่มากมาย เพื่อการนำข้อมูลเหล่านี้ไปใช้ประโยชน์ในการตัดสินใจ ทั้งในระดับบุคคล ระดับองค์การ ตลอดจนระดับประเทศ เพื่อการดำเนินชีวิตประจำวัน หรือการบริหารองค์การ หน่วยงานและประเทศอย่างมีประสิทธิภาพ การมีความรู้ศาสตร์ทางสถิติจะใช้เป็นเครื่องมือในการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตัดสินใจ ประกอบกับยุคของเทคโนโลยีสารนเทศและการสื่อสารได้เข้ามามีบทบาทกับผู้คนทุกเพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ จึงได้พัฒนารายวิชานี้เพื่อให้ผู้เรียนได้ประยุกต์ใช้วิธีการทางสถิติกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการเวคราะห์ข้อมูลเพื่อการธุรกิจได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

0-2504-7788

0-2503-3607

9/9 หมู่ 9 ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC