การออกแบบระบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา | Instruction System Design in Educational Technology

SU012
คำอธิบายรายวิชา
ทฤษฎี องค์ประกอบ และโครงสร้างของการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ทฤษฎีการออกแบบการสอนทางเทคโนโลยีการศึกษาในสภาพต่างๆ ของการเรียนการสอนและการฝึกอบรม ฝึกปฏิบัติเกี่ยวกับการสร้าง การทดลองใช้ และการประเมิน ประสิทธิภาพโปรแกรมการสอน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดลงทะเบียน
20 May 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC