เทคโนโลยีกับการศึกษาร่วมสมัย | Technology and Contemporary Education

SU014
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาวิเคราะห์และเปรียบเทียบทฤษฎี และแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาการเทคโนโลยีการศึกษา และนวัตกรรมการศึกษา บทบาทของนักเทคโนโลยีการศึกษา การประยุกต์ใช้นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดลงทะเบียน
26 May 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC