สื่อสมัยใหม่เพื่อการเรียนรู้ | New Media for Learning

SU015
คำอธิบายรายวิชา
เทคนิค วิธีการและแนวทางปฏิบัติในการนำสื่อสมัยใหม่ประเภทต่าง ๆ มาประยุกต์ใช้ในการศึกษา เช่น สื่อมัลติมีเดีย สื่อดิจิทัล สื่อสังคมออนไลน์ การจัดนิทรรศการ การฝึกอบรม และการจัดสัมมนา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดลงทะเบียน
30 May 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC