การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น | Introduction to Social Entrepreneurship

SWU001
คำอธิบายรายวิชา
การประกอบการเพื่อสังคมเบื้องต้น ประกอบด้วย 5 หัวข้อ ได้แก่ แนวคิดการประกอบการเพื่อสังคม นวัตกรรมทางสังคม การตลาดเพื่อความยั่งยืน การวัดผลกระทบทางสังคม และ การนำเสนอความคิด
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC