ภาวะผู้นำการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 | The change of leadership in the 21st century

SWU007
คำอธิบายรายวิชา
ข้อมูลและองค์ความรู้เกี่ยวกับภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลงในศตวรรษที่ 21 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงและ การบริหารการเปลี่ยนแปลง ความรู้และทักษะที่สำคัญในศตวรรษที่ 21 ผู้นำการเปลี่ยนแปลงภายในองค์กร และการใช้องค์ความรู้เป็นฐานเพื่อการเปลี่ยนแปลงภายในองค์การ นำมาจัดเรียงลำดับให้สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนรู้ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ผู้ศึกษาสามารถเรียนรู้ได้ตามวัตถุประสงค์ของรายวิชาเลือกใช้และกลยุทธ์การใช้สื่อใหม่ เทคนิคการนำเสนอผ่านสื่อใหม่
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจ สามารถอธิบายหลักการและแนวคิดเรื่องภาวะผู้นำและการเปลี่ยนแปลง</p>
2. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงความจำเป็นที่ต้องมีการเปลี่ยนแปลงด้านการเรียนรู้เพื่อมีชีวิตในศตวรรษที่ 21</p>
3. ผู้เรียนสามารถบอกลักษณะขององค์การในอนาคตและผู้นำในอนาคต</p>
4. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายบทบาทของผู้บริหารองค์การในการพัฒนาองค์การให้ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

เปิดลงทะเบียน
05 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC