การตลาดท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบ | Responsible Tourism Marketing

TAT001
คำอธิบายรายวิชา
ในรายวิชานี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้ในเรื่องของการท่องเที่ยว การท่องเที่ยวอย่างรับผิดชอบคืออะไร? มีประโยชน์อย่างไร พร้อมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างไร บทบาทหน้าที่ หลักเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับนักท่องเที่ยวและผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวที่ควรรู้ รวมไปถึงได้เรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและโมเดลธรุกิจต่าง ๆ ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เช่น การบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมให้เกิดประโยชน์และยั่งยืน เทคนิคการพัฒนาและสร้างสรรค์สินค้าเพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผู้ให้บริการด้านอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว การบริหารจัดการความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวสำหรับผู้ประกอบการ กลยุทธ์ต่าง ๆ เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว เช่น กลยุทธ์ทางการตลาดดิจิทัล เป็นต้น นอกจากนี้ผู้เรียนจะได้เรียนรู้กรณีศึกษาที่น่าสนใจจากผู้ประกอบการ หรือองค์กรชั้นนำในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว
พัฒนาวิชาโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0 2250 5500

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย

0 2250 5500

เปิดลงทะเบียน
01 January 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC