ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล | Journalists' survival guide in Digital age

TBJA001
คำอธิบายรายวิชา
“ทักษะนักข่าวในยุคดิจิทัล” เป็น “หลักสูตรการอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์โครงการวิจัยการพัฒนาศักยภาพกำลังคนด้านสื่อและภาควิชาการ” มุ่งหวังพัฒนาศักยภาพคนทำงานด้านสื่อในภาควิชาชีพและภาควิชาการ ในการเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ ทักษะและมุมมองความคิด เพื่อนำไปสู่เป้าหมายในการยกระดับความรู้ ความสามารถ ทักษะ ประสบการณ์ และมุมมอง ความคิดให้เท่าทันภูมิทัศน์ และระบบนิเวศสื่อที่เปลี่ยนแปลงไปกับเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล โดยเนื้อหาของหลักสูตร จำแนกออกเป็น 6 หมวดวิชา ประกอบด้วย 1. การตรวจสอบข้อเท็จจริง (Fact-Checking) 2. ข้อมูล (Data) 3. บริบท (Context) 4. ผู้ชม (Audience) 5.การเล่าเรื่อง (Storytelling) 6. กลยุทธ์และการขาย (Strategy and Selling)
พัฒนาวิชาโดย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

พัฒนาวิชาโดย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

สมาคมนักข่าววิทยุและโทรทัศน์ไทย

เปิดลงทะเบียน
20 February 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC