สื่อพลเมือง | Citizen Media

THAIPBS002
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาหลักการการสื่อสารของพลเมือง ภูมิทัศน์สื่อที่เปลี่ยนไป การมีส่วนร่วมของสื่อยุค 2.0 สื่อพลเมืองหรือวารสารศาสตร์พลเมือง แนวคิดวารสารศาสตร์พลเมือง สื่อพลเมืองบนภูมิทัศน์สื่อใหม่ วารสารศาสตร์พลเมืองบนพื้นที่สื่อสาธารณะ วารสารศาสตร์พลเมืองสู่ Collective Intelligence หลักการปฏิบัติการผลิต
สื่อพลเมือง เทคนิคการถ่ายภาพเล่าเรื่อง และคู่มือการใช้งาน C-site
พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

เปิดลงทะเบียน
15 December 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC