จริยธรรมและวิชาชีพสื่อมวลชน | Ethic and Mass Media Profession

THAIPBS003
คำอธิบายรายวิชา
 ศึกษาความหมายของจริยธรรม จริยธรรมสื่อ และจริยธรรมสื่อสังคมออนไลน์ บทบาทหน้าที่ของสื่อมวลชน และปัญหาของการการละเมิดจริยธรรม กรณีศึกษาเกี่ยวกับการละเมิดในแบบต่าง ๆ
พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

เปิดลงทะเบียน
17 November 2021
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC