การทำสารคดีในแบบสื่อสาธารณะ | Making Documentary for Public Media

THAIPBS004
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาความหมายของสารคดี หลักสำคัญของงานสารคดี ประเภทของสารคดี หน้าที่และความรับผิดชอบของบุคลากร ขั้นตอนการปฏิบัติ มาตรฐานการปฏิบัติ ระบบติดตามประเมินผล และการปฏิบัติงานในภาวะฉุกเฉิน
พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

พัฒนาวิชาโดย

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS)

เปิดลงทะเบียน
19 January 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC