ทักษิณศึกษา | Southern Thai studies (Local wisdom of the South Thailand)

TSU001
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา ค้นคว้า ความรู้เกี่ยวกับความหมาย ชนิด ส่วนประกอบหรือสมุนไพร วัสดุ การเตรียม กระบวนการทำ การใช้และข้อควรระวังในการทำลูกประคบ โดยการใช้วิธีการเรียนรู้ด้วยตนเองผ่านการทำกิจกรรมการเรียนรู้ต่าง ๆ สื่อและการทำแบบทดสอบ ที่ผู้เรียนสามารถดำเนินการทำกิจกรรมด้วยตนเองผ่านระบบ Thai - MOOC ผู้เรียนจะมีความเข้าใจ ตระหนัก คุณค่า แนวทางการอนุรักษ์ของภูมิปัญญาแพทย์แผนไทย และนำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

0-7431-7600

0-7431-7615

เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

0-7431-7600

0-7431-7615

เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC