ศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้ | Arts handicrafts and Traditional play of Southern

TSU002
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษา เรียนรู้ สภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่า การอนุรักษ์ ส่งเสริม เผยแพร่และการพัฒนาศิลปะ หัตกรรม และการละเล่นพื้นบ้านภาคใต้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์ศิลปะท้องถิ่นภาคใต้

2 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์หัตถกรรมท้องถิ่นภาคใต้

3 : ผู้เรียนสามารถอธิบายสภาพทั่วไป ประเภท อัตลักษณ์ คุณค่าและการอนุรักษ์การละเล่นพื้นบ้านภาคใต้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

0-7431-7600

0-7431-7615

เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยทักษิณ

มหาวิทยาลัยทักษิณ

0-7431-7600

0-7431-7615

เลขที่ 140 ถ.กาญจนวนิช ม.4 ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา 90000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC