การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC | Overview of Creating an edX Course

THAIMOOC002
คำอธิบายรายวิชา
การออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC (edX101-Thai)
ท่านจะได้เรียนรู้หลักการของการออกแบบและผลิตรายวิชา MOOC ในระบบ Thai MOOC