การสร้างวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC (VideoX-Thai)

THAIMOOC003
คำอธิบายรายวิชา
การสร้างวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC (VideoX-Thai)
ท่านจะได้เรียนรู้หลักการของการสร้างวีดิทัศน์สำหรับรายวิชา MOOC

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

โครงการมหาวิทยาลัยไซเบอร์ไทย

เปิดลงทะเบียน
01 October 2018
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC