ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม | Ready English

UP002
คำอธิบายรายวิชา
ทักษะภาษาอังกฤษด้านการฟัง พูด คำศัพท์และสำนวนในชีวิตประจำวัน และไวยากรณ์พื้นฐาน การสื่อสารในสถานการณ์ใกล้ตัว ภาษาอังกฤษที่เป็นพื้นฐานในการสื่อสารในสถานการณ์ต่างๆ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 5446 6666

0 5446 6690

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 5446 6666

0 5446 6690

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

เปิดลงทะเบียน
09 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC