การใช้ภาษาไทย | Using of Thai Language

UP003
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการอ่าน การอ่านออกเสียงร้อยแก้วและร้อยกรอง การอ่านงานเขียนประเภทต่าง ๆ การอ่านจับใจความสำคัญ การอ่านสรุปความ การอ่านเพื่อแสดงทรรศนะ และการอ่านตีความ
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 5446 6666

0 5446 6690

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยพะเยา

มหาวิทยาลัยพะเยา

0 5446 6666

0 5446 6690

19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา
จังหวัดพะเยา 56000

เปิดลงทะเบียน
08 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC