หลักการบัญชี | Principles of Accounting

utcc002
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการบัญชี หลักการบัญชีคู่ หลักการและวิธีการบันทึกบัญชีในสมุดรายวันทั่วไป การผ่านรายการไปยังสมุดบัญชีแยกประเภททั่วไปและการจัดทำงบทดลอง ของกิจการเจ้าของคนเดียวที่ประกอบธุรกิจให้บริการ
เปิดลงทะเบียน
11 January 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC