เตรียมสหกิจศึกษา | Pre Cooperative Education

WU005
คำอธิบายรายวิชา
เตรียมสหกิจศึกษาเป็นรายวิชาที่ช่วยเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียนก่อนที่จะออกไปสหกิจศึกษาในสถานประกอบการจริง

เนื้อหาในรายวิชาเตรียมสหกิจศึกษาจะเป็นการเตรียมความพร้อมให้ผู้เรียน ตั้งแต่ภาพรวมของสหกิจศึกษา บัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการณ์ การเตรียมตัวให้พร้อมในด้านต่างๆ ก่อนออกไปสหกิจศึกษา เช่น การวางแผน การประกอบอาชีพในอนาคต จริยธรรม-ความปลอดภัยในที่ทำงาน เทคนิคการนำเสนอ เทคนิคการสมัครงานและสอบสัมภาษณ์ เทคนิคการแต่งหน้า ทำผม หรือแม้กระทั้งการแต่งตัวอย่างไรให้เหมาะสม

นอกจากนี้ วิชาเตรียมสหกิจฯ ยังเสริมการเรียนรู้เรื่องวิธีการเขียนประวัติย่อเป็นภาษาอังกฤษ-เขียนอย่างไรให้ได้งาน รวมถึงการเขียนรายงานสหกิจศึกษา ซึ่งนักศึกษาจะต้องทำเมื่อเสร็จจากการออกสหกิจศึกษาแล้ว

วิชาเตรียมสหกิจศึกษา มุ่งหวังที่จะให้ผู้เรียนได้รับรู้ เตรียมตัวให้พร้อมเพื่อก้าวสู่โลกแห่งการทำงานจริง
วัตถุประสงค์รายวิชา
LO1 : สามารถอธิบายแนวคิด หลักการสหกิจศึกษาและบัณฑิตที่พึงประสงค์ของสถานประกอบการได้

LO2 : สามารถอธิบายหลักการวางแผนอาชีพ การเขียนประวัติย่อ เทคนิคการสมัครงานและสัมภาษณ์งานได้

LO3 : สามารถอธิบายจริยธรรมในการทำงาน ความปลอดภัยในการทำงาน และเทคนิคการนำเสนอได้

LO4 : สามารถเขียนรายงานและเผยแพร่องค์ความรู้ที่ได้จากการปฏิบัติงานสหกิจศึกษาได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
01 November 2019
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC