กฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์สำหรับผู้บริการสุขภาพ (Criminal Law and Civil and Commercial Law for Healthcare Workers)

WU011
คำอธิบายรายวิชา
หลักการและแนวคิดสำคัญเกี่ยวกับกฎหมายทั่วไป สาระสำคัญของกฎหมายอาญาและกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ที่เกี่ยวข้องกับการประกอบอาชีพผู้บริการสุขภาพ ความรับผิดทางกฎหมายจากการประกอบอาชีพ ผู้บริการสุขภาพ ประเด็นกฎหมายที่ผู้บริการสุขภาพต้องระมัดระวังขณะปฏิบัติหน้าที่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

เปิดลงทะเบียน
28 August 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC