ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารร่วมสมัย | Thai for Contemporary Communication

WU014
คำอธิบายรายวิชา
เข้าใจและพัฒนาทักษะทางภาษาไทยทั้งการรับสารและส่งสาร โดยในด้านการรับสารสามารถพัฒนาทักษะการจับใจความสำคัญจากเรื่องที่อ่านและที่ฟัง การวิเคราะห์เชื่อมโยงประเด็นย่อย ๆ จากเรื่องที่ฟังและอ่านจนเข้าใจและสามารถยกระดับเป็นความรู้ใหม่ การเสนอข้อคิดเห็นหรือให้คุณค่าต่อเรื่องที่อ่านและฟังได้อย่างมีเหตุผลและสอดคล้องกับคุณค่าทางสังคม ในด้านการส่งสารสามารถพัฒนาทักษะการนำเสนอความคิดผ่านการพูดและการเขียนได้อย่างมีประเด็นสำคัญและส่วนขยายที่ช่วยให้ประเด็นความคิดชัดเจนและเป็นระบบ การนำข้อมูลทางสังคมมาประกอบสร้างเป็นความรู้หรือความคิดที่ใหญ่ขึ้น การพูดและการเขียนเพื่อนำเสนอความรู้ทางวิชาการที่เป็นระบบและน่าเชื่อถือ
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. ผู้เรียนอธิบายการแก้ปัญหาโดยใช้วิธีคิดแบบต่าง ๆ ได้

2. ผู้เรียนสามารถบอกรายละเอียดจากเรื่องที่ฟังได้

3. ผู้เรียนสามารถพูดอภิปรายและโต้วาทีได้

4. ผู้เรียนสามารถแยกแยะข้อเท็จจริงกับข้อคิดเห็นจากเรื่องที่อ่านได้

5. ผู้เรียนสามารถเขียนความเรียง หนังสือราชการ รายงานวิชาการ และกาพย์ยานี 11 ได้
รายนามผู้สอน
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์มณีรัตน์ กำลังเกื้อ สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ e-Mail: manirat.ka@wu.ac.th
อาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา อาจารย์พัชรพร สาลี สำนักวิชาพหุภาษาและการศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ e-Mail: phatcharaphorn.sa@wu.ac.th
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

0-7567-3000

0-7567-3708

222 ตำบลไทยบุรี อำเภอท่าศาลา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80160

ระยะเวลาทั้งหมด
10
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC