ภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร | Malay for Communication

yru001
คำอธิบายรายวิชา
วิชาภาษามลายูเพื่อการสื่อสาร ผู้เรียนจะได้เรียนรู้การใช้ภาษามลายูเพื่อการสื่อสารในชีวิตประจำวัน บทสนทนาที่ใช้ในชีวิตประจำวัน เช่น การทักทาย การถามทุกข์สุข การขอบคุณ การแนะนำแบบง่ายๆ ฯลฯ โดยเน้นทักษะการฟังและการพูด
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

073-299699

073-299610 , 073-299611 , 073-299601

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

073-299699

073-299610 , 073-299611 , 073-299601

มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา

เปิดลงทะเบียน
12 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC