ครบเครื่องเรื่องลงทุน ตอน อยากลงทุน ต้องรู้จักผลตอบแทนและความเสี่ยง

FDD1002
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้ความสำคัญของการลงทุนเพื่อบรรลุเป้าหมายในชีวิต ความสัมพันธ์ของผลตอบแทนและความเสี่ยงจากการลงทุน เพื่อวางแผนลงทุนได้อย่างเหมาะสม
วัตถุประสงค์รายวิชา
ตระหนักถึงความสำคัญของการลงทุน ตลอดจนเข้าใจนิยาม ลักษณะ วิธีการคำนวณ วิธีการพิจารณาข้อมูลผลตอบแทนและความเสี่ยงจากจาก Factsheet เพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเริ่มลงทุน
คำสำคัญ
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง 18 นาที
เปิดลงทะเบียน
14 July 2023
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC