ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง

ทักษะชีวิตและการพัฒนาตนเอง

ทักษะชีวิต หมายถึง ความสามารถขั้นพื้นฐานของบุคคลในการปรับตัวและเลือกทางเดินชีวิตที่เหมาะสม เพื่อที่จะสามารถเผชิญปัญหาต่าง ๆที่อยู่รอบตัวในสภาพสังคมปัจจุบันและเตรียมพร้อมสำหรับอนาคต ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยอาศัยการถ่ายทอดประสบการณ์ด้วยการฝึกฝนอบรม

การพัฒนาตนเอง หมายถึง การควบคุมตนวิธีการหนึ่งวิธีการใดหรือหลายวิธีรวมกันเพื่อเปลี่ยนแปลงพฤติกรรมของตนเองจากพฤติกรรมที่ไม่พึงประสงค์ ไปสู่พฤติกรรมที่พึงประสงค์โดยที่บุคคลนั้นเป็นผู้กำหนดพฤติกรรมเป้าหมายและกระบวนการที่นำไปสู่ เป้าหมายนั้นด้วยตนเองการควบคุมตนเองเป็นทักษะที่เกิดจากการเรียนรู้

สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

ThaiMOOC

ThaiMOOC

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ThaiMOOC

ThaiMOOC

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ThaiMOOC

ThaiMOOC

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ThaiMOOC

ThaiMOOC