ลงทุนพอเพียง มั่งคั่งยั่งยืน

OTD1404
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้การนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับกระบวนการวางแผนการลงทุน
วัตถุประสงค์รายวิชา
รู้จักและเข้าใจการนำหลักเศรษฐกิจพอเพียงมาประยุกต์ใช้กับการลงทุน เพื่อสร้างสมดุลที่พอเหมาะพอดีกับตนเอง และได้ผลตอบแทนตามที่คาดหวังภายใต้ระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ ตลอดจนเสริมสร้างภูมิคุ้มกันด้วยการวางแผนป้องกันความเสี่ยงและรับมือกับความผันผวนจากการลงทุนที่อาจเกิดขึ้นได้
พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

พัฒนาวิชาโดย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

ระยะเวลาทั้งหมด
1 ชั่วโมง
เปิดลงทะเบียน
14 July 2023
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC