การผลิตเชื้อเพลิงเหลวจากขยะพลาสติก | The production of Liquid fuel from Plastic Waste

CU004
คำอธิบายรายวิชา
นำเสนอรายละเอียดเนื้อหาของรายวิชาอย่างย่อ
1. ภาพรวมขยะชุมชนของประเทศไทย
2. การจัดการขยะชุมชนในปัจจุบันด้วยเทคโนโลยีต่างๆ
3. การคัดแยกขยะและการนำขยะพลาสติกมาแปรรูปเป็นเชื้อเพลิงเหลว
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC