การผลิตสื่ออีเลิร์นนิงเพื่อการศึกษา | e-Learning Production for Education

CU021
คำอธิบายรายวิชา
ความหมายของอีเลิร์นนิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ องค์ประกอบที่ต้องคำนึงในการผลิตและพัฒนา
อีเลิร์นนิง หลักการถ่ายทอดเนื้อหาและรูปแบบในการออกแบบและพัฒนาในการผลิตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงประเภทและลักษณะสำคัญของอีเลิร์นนิง และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ โปรแกรมและการใช้งานเบื้องต้นสำหรับงานผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ รวมถึงแนวทางในการประเมินสื่อการเรียนรู้ และข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องในการผลิต เช่น Creative Common เป็นต้น
วัตถุประสงค์รายวิชา
1 ผู้เรียนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวความหมาย องค์ประกอบ และประเภทของอีเลิร์นนิง สื่ออิเล็กทรอนิกส์ และคอมพิวเตอร์ช่วยสอนสำหรับใช้ในการศึกษา

2.ผู้เรียนสามารถออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์บนพื้นฐานของหลักการออกแบบสื่อการเรียนรู้ รวมถึงกำหนดประเภทสื่อที่เหมาะสมสอดคล้องกับรูปแบบเนื้อหาและเป้าประสงค์

3. ผู้เรียนสามารถอธิบายถึงแนวทางในการใช้สื่อ และข้อมูลเพื่อนำมาผลิตเป็นสื่ออิเล็กทรอนิกส์ได้ตามหลักการของสัญญาอนุญาติครีเอทีฟคอมมอน (Creative Common)

4. ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์ วิจารณ์สื่ออิเล็กทรอนิกส์ตามแนวทางการออกแบบสื่อการเรียนการสอน (Instructiona Design) และหลักการในการออกแบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เกี่ยวข้องได้
รายนามผู้สอน
อาจารย์ ดร.ธีรวดี ถังคบุตร จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-Mail : cu01.mooc@gmail.com
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรสุข ตันตระรุ่งโรจน์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย e-Mail : cu01.mooc@gmail.com
พัฒนาวิชาโดย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

พัฒนาวิชาโดย
ระยะเวลาทั้งหมด
10
เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC