เศรษฐกิจพอเพียง | Sufficiency Economy

HU001
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชา เศรษฐกิจพอเพียง ( Sufficiency Economy )
ศึกษาหลักการและแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง แนวทางการนำไปใช้ประยุกต์ใช้ในรูปแบบและลักษณะต่างๆ บูรณาการกับวิถีชีวิต ทั้งการบริหารจัดการในครอบครัว การจัดการของชุมชน การประกอบการขนาดย่อม ขนาดธุรกิจแต่ละประเภท เพื่อให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงของกระแสโลกาภิวัตน์

เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทสำคัญในการสถาปนาอำนาจด้านอุดมการณ์แก่สังคมไทย ในฐานะ “กษัตริย์นักพัฒนา” ซึ่งส่งผลต่อการเติบโตของอุดมการณ์เศรษฐกิจพอเพียง แก่สภาบันทางสังคมต่างๆ เช่น สถาบันการศึกษา หน่วยงานราชการ และสื่อมวลชน โดยส่งผลให้เศรษฐกิจพอเพียงมีบทบาทต่อการกำหนดอุดมการณ์การพัฒนาของประเทศให้ดำรงอยู่อย่างมั่นคง

หัวข้อในการศึกษา เช่น ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเศรษฐกิจพอเพียงและพอเพียงกับทฤษฎีใหม่ เศรษฐกิจพอเพียงกับการพัฒนาชุมชน เศรษฐกิจพอเพียงกับภูมิปัญญาไทย เศรษฐกิจพอเพียงกับสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งลิตภัณฑ์ และเศรษฐกิจพอเพียงกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

วิชานี้จึงเหมาะสมกับ นักเรียน นักศึกษาทั่วไป
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

074-200-300-3

091-047-1906

125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC