ภาษาไทยเพื่อการพัฒนาปัญญา | Thai for Intellectual Development

ICCS001
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้จะอธิบายถึงสุนทรียภาพทางภาษาในทักษะการฟัง การพูด การอ่าน และการเขียน ทักษะการสื่อสารเพื่อการพัฒนาปัญญา
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เปิดลงทะเบียน
18 July 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC