กระบวนการคิดเชิงออกแบบกับการพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 | Design thinking and 21st Century Learning Skills Development

ICCS006
คำอธิบายรายวิชา
เป็นส่วนหนึ่งของรายวิชา ศท 0201 การพัฒนาทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
ของสถาบันวิทยาลัยชุมชน
พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

พัฒนาวิชาโดย

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

สถาบันวิทยาลัยชุมชน

เปิดลงทะเบียน
21 August 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC