เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ | Computer Technology and Information Management for Society and Economics

KKU002
คำอธิบายรายวิชา
บทบาทของเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศต่อสังคม และเศรษฐกิจ, ความปลอดภัยในการใช้คอมพิวเตอร์, จรรยาบรรณและข้อควรระวังในการใช้คอมพิวเตอร์, ประเภทของคอมพิวเตอร์, การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ประเภทต่างๆ, ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีฮาร์ดแวร์อุบัติใหม่, เทคโนโลยีคลาวด์และแอปพลิเคชันบนคลาวด์, แอปพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 และการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศเพื่อสังคมและเศรษฐกิจ

วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถอธิบายบทบาทและยกตัวอย่างการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และการจัดการสารสนเทศต่อสังคมได้
2. สามารถตระหนักถึงความปลอดภัยและมีจรรยาบรรณในการใช้คอมพิวเตอร์ที่ดีได้
3. สามารถจำแนกและอธิบายประเภท การเลือกใช้คอมพิวเตอร์ ส่วนประกอบและการทำงานของคอมพิวเตอร์เบื้องต้นและเทคโนโลยีอุบัติใหม่ได้
4. สามารถประยุกต์ใช้แอพพลิเคชันบนคลาวด์ แอพพลิเคชันเพื่อการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพื่อสังคมและเศรษฐกิจได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
15 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC