การจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย | Information Technology Management in Contemporary Agriculture

KKU003
คำอธิบายรายวิชา
ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ แนวคิดเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศร่วมสมัย ความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตร หลักการจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศการเกษตรร่วมสมัย กฎหมายและจริยธรรมทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ องค์ประกอบประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย แนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัย
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารข้อมูลบนระบบเครือขายคอมพิวเตอร์ได้
2. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายแนวคิด ความหมาย และความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้
3. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายหลักการ กฎหมายและจริยธรรม ตลอดจนประเภทของเทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้
4. เพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและอธิบายเกี่ยวกับแนวทางการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศทางการเกษตรร่วมสมัยได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
15 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC