การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็กและเยาวชน Generation ใหม่

KKU008
คำอธิบายรายวิชา
ความหมาย ความสำคัญ ประเภทของวรรณกรรมสำหรับเด็ก องค์ประกอบของวรรณกรรมเด็ก การผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก การประเมินค่า การใช้ประโยชน์ คุณธรรม จริยธรรม หรือคุณลักษณะที่พึงประสงค์ ผลกระทบวรรณกรรมเด็กและเยาวชนต่อสังคม จิตวิทยาเด็ก
Definition, importance, and type of children literature, component of children literature, making of children literature, assessment and usage, ethic and moral of children literature, impact of children literature in society, psychology.
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. มีความรู้เกี่ยวกับวรรณกรรมสำหรับเด็ก
2. มีทักษะในการผลิตวรรณกรรมสำหรับเด็ก
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
17 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC