การออกแบบและพัฒนาสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้สำหรับการเรียนรู้ยุคใหม่

KKU010
คำอธิบายรายวิชา
1. มโนมติการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21
2. ทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐานได้แก่ คอนสตรัคติวิสต์ พุทธิปัญญานิยม
3. หลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
4. โมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ ได้แก่ การแก้ปัญหา การคิดสร้างสรรค์
5. การใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการเรียนรู้ในศตวรรศที่ 21 และหลักการทฤษฎีการเรียนรู้ที่เป็นพื้นฐาน
2. สามารถอธิบายหลักการออกแบบและองค์ประกอบของการออกแบบสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ตามแนวคอนสตรัคติวิสต์ที่ใช้เทคโนโลยีเป็นฐาน
3. สามารถออกแบบโมเดลสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ที่เน้นการพัฒนาทักษะการเรียนรู้สำหรับยุคใหม่ได้
4. สามารถอธิบายการใช้และการประเมินสิ่งแวดล้อมทางการเรียนรู้ได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
17 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC