นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

KKU013
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิด ทฤษฎี เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาการเรียนรู้ การวิเคราะห์ปัญหาการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา เทคโนโลยีสารสนเทศ สื่อพื้นฐาน แหล่งการเรียนรู้และเครือข่ายการเรียนรู้การออกแบบ การสร้าง การนำไปใช้ และการประเมิน สื่อและนวัตกรรมการเรียนรู้
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เข้าใจความหมาย ความสำคัญ บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและสื่อการเรียนรู้
2. เข้าใจถึงความหมาย ความสำคัญ บทบาทของเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษาและสื่อการเรียนรู้
3. สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับการใช้สื่อและเทคโนโลยีในชั้นเรียนได้
4. สามารถนำหลักการ ทฤษฎี เทคนิคลงสู่การปฏิบัติในการเลือก การผลิต การใช้และการประเมินผลสื่อการเรียนรู้
5. สามารถนำเทคโนโลยีสารสนเทศและอิเล็กทรอนิกส์ รวมทั้งคอมพิวเตอร์ศึกษา ไปใช้ในการจัดการเรียนการสอนได้
6. มีคุณธรรมจริยธรรมในการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้และการทำงานทางการศึกษา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

มหาวิทยาลัยขอนแก่น

(66) 43 009 700

(66) 4320 2216

123 Moo 16 Mittraphap Rd., Nai-Muang, Muang District, Khon Kaen 40002,Thailand.

เปิดลงทะเบียน
18 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC