ภาษาอังกฤษฟัง-พูดเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษา | Academic English Listening and Speaking Skills for Graduate Program

KU006
คำอธิบายรายวิชา
เนื้อหาวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการสำหรับบัณฑิตศึกษาออกแบบมาเพื่อพัฒนาและฝึกฝนทักษะภาษาอังกฤษ เชิงวิชาการในระดับพื้นฐานด้าน การฟังและการพูด เนื้อหาวิชานี้เตรียมความพร้อมผู้เรียนให้สามารถสืบค้น วิเคราะห์ ตีความข้อมูลที่ได้รับ รวมทั้งฝึกผู้เรียนให้รู้เท่าทันข้อมูลจากแหล่งสารสนเทศทุกรูปแบบ การเรียนเน้นให้ผู้เรียนได้ศึกษาค้นคว้าหาความรู้ได้ด้วยตนเอง สามารถนำความรู้ที่ได้ ไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทำกิจกรรมการศึกษา ทั้งในและนอกห้องเรียน ช่วยผู้เรียนให้ได้ต่อยอดความรู้ที่มีอยู่ให้ลึกซึ้งและกว้างขวางมากขึ้น ผู้เรียนจะได้ฝึกการคิดขั้นสูง การแสดงความคิดเห็นเชิงวิเคราะห์ (Analytical Thinking) การแสดงความคิดเห็นเชิงวิพากษ์ (Critical Thinking) และการนำความรู้ที่ได้รับจากการฟังภาษาอังกฤษในรูปแบบต่างๆตามสาขาวิชาที่ศึกษาอยู่มาใช้ด้วยความเข้าใจอย่างถูกต้อง และเหมาะสม เมื่อผู้เรียนเรียนจบและผ่านบททดสอบตามกำหนดของรายวิชา ผู้เรียนจะสามารถนำความรู้ในทักษะฟัง-พูดเชิงวิชาการ มาปรับใช้ถ่ายทอดและนำเสนอผลงานทางวิชาการเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างเต็มศักยภาพและด้วยความมั่นใจ โดยจะเห็นพัฒนาการได้จากการพูด การอภิปรายและการสอบปากเปล่าที่มีประสิทธิภาพ ตามมาตรฐานการเรียนในระดับบัณฑิตศึกษา
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

เปิดลงทะเบียน
01 September 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC