การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือวัดและประเมินผล | Validation of Measurement and Evaluation Tools

KU008
คำอธิบายรายวิชา
แนวคิดและจุดมุ่งหมายของการวัดและประเมินผล การตรวจสอบคุณภาพของเครื่องมือ โดยการหาค่า
ความเที่ยงตรง ค่าความเชื่อมั่น ค่าอำนาจจำแนก และค่าความยากง่ายของเครื่องมือวัดและประเมินผล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(66) 2942 8200-45

50 Thanon Ngamwongwan, Lat Yao, Chatuchak, Bangkok 10900

เปิดลงทะเบียน
29 September 2020

ThaiMOOC

ThaiMOOC