เทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม | Environmentally Friendly Building Design and Construction Techniques

NU048
คำอธิบายรายวิชา
พลังงานและทรัพยากรเป็นจำนวนมากถูกใช้ไปในกระบวนการก่อสร้างอาคาร และอาคารที่สร้างเสร็จยังเป็นปัจจัยที่สำคัญของการบริโภคพลังงานและทรัพยากรไปจนตลอดอายุขัยของอาคารดังกล่าวอีกเช่นกัน ดังนั้นการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม จึงเป็นประเด็นที่สำคัญที่ผู้ปฏิบัติวิชาชีพที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างจึงควรมีความรู้และความเข้าใจในประเด็นดังกล่าว โดยเฉพาะอย่างยิ่งความรู้ทางด้านเทคนิคที่เกี่ยวข้องต่างๆ เพื่อนำไปประกอบในการปฏิบัติวิชาชีพได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายวิชาเทคนิคการออกแบบและก่อสร้างอาคารที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เน้นเนื้อหาสาระที่เกี่ยวข้องครอบคลุมกับเทคนิคการออกแบบ ประกอบกับเทคโนโลยีอาคารและระบบอุปกรณ์อาคารต่างๆ ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมและสามารถนำมาประยุกต์ใช้ได้ในการประกอบวิชาชีพด้านการก่อสร้าง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยนเรศวร

มหาวิทยาลัยนเรศวร

055 961000

055 961103

มหาวิทยาลัยนเรศวร 99 หมู่ 9 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองพิษณุโลก จังหวัดพิษณุโลก 65000

เปิดลงทะเบียน
30 November 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC