การเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัลอย่างรู้เท่าทัน (สำหรับคนหูหนวก) | Digital Storytelling with Literacy (for the Deaf)

RSU007
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ได้รับทุนสนับสนุนจากกองทุนพัฒนาเทคโนโลยีการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ, ศึกษาและเรียนรู้หลักสำคัญของเทคนิคการเขียนบทในรูปแบบต่าง ๆ และการเล่าเรื่องในสื่อดิจิทัล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับความสำคัญของการเล่าเรื่อง การวิเคราะห์ผู้ชม เข้าใจองค์ประกอบของการเล่าเรื่อง การสืบค้นข้อมูลเพื่อการเล่าเรื่อง และรู้จักวิธีการพัฒนาเรื่องเล่าในสื่อดิจิทัลและวิธีการใช้สื่อออนไลน์เพื่อการเล่าเรื่องได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

02-791-6000

02-791-5577

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยรังสิต

มหาวิทยาลัยรังสิต

02-791-6000

02-791-5577

เลขที่ 52/347 หมู่บ้านเมืองเอก ถ.พหลโยธิน ต.หลักหก อ.เมือง จ.ปทุมธานี 12000

เปิดลงทะเบียน
11 December 2022

ThaiMOOC

ThaiMOOC