โลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น | Introduction to Principles of Logistics and Supply Chain Management

SPU001
คำอธิบายรายวิชา
ก้าวสู่โลกสมัยใหม่อย่างมั่นใจ ธุรกิจจะก้าวไกล ต้องเข้าใจหลักการจัดการโลจิสติกส์และโซ่อุปทานเบื้องต้น
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดลงทะเบียน
22 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC