มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

การศึกษาสร้างคน คนสร้างชาติ” ปรัชญาที่ท่าน ดร.สุข พุคยาภรณ์ ผู้เล็งเห็นความสำคัญของการศึกษา ได้ริเริ่มวางรากฐานก่อตั้งมหาวิทยาลัยศรีปทุม ด้วยความเอาใจใส่ ทุ่มเทจากประสบการณ์ในการทำงานและการศึกษาด้วยตนเองและสั่งสมทุกสิ่งทุกอย่างที่ผ่านเข้ามาในชีวิตอย่างไม่ย่อท้อ