การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน | Inflight Service Learning

คำอธิบายรายวิชา
วิชา : การบริการผู้โดยสารบนเครื่องบิน ตามคุณวุฒิวิชาชีพสาขาต้อนรับบนเครื่องบิน

ผู้เรียนจะได้เรียนรู้เกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน มีความรู้เรื่องอากาศยาน
ชนิดของอากาศยาน และส่วนประกอบที่สำคัญต่างๆของอากาศยาน
อธิบายถึงสาเหตุที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อความปลอดภัยในเที่ยวบิน
อธิบายขั้นตอนการดูแลความปลอดภัยและการรับมือกับเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้นในเที่ยวบิน
มีความรู้และเรียงลำดับขั้นตอนการให้บริการเกี่ยวกับอาหารและเครื่องดื่มต่างๆๆด้
มีความรู้ในการอำนวยความสะดวกให้แก่ผู้โดยสารบนเครื่องบิน สามารถบอกหลักการของการปฐมพยาบาลขั้นต้น
และสามารถอธิบายบทบาทหน้าที่ของพนักงานต้อนรับบนเครื่องบิน
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดลงทะเบียน
06 August 2019
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC