สุดยอดแนวคิดธุรกิจยุคดิจิทัล |The Ultimate Business Concepts in Digital Era

SPU007
คำอธิบายรายวิชา
เรียนรู้เกี่ยวกับการจัดการธุรกิจสมัยใหม่ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจใหม่ตามแนวโน้มการดำเนินธุรกิจในปัจจุบัน แหล่งที่มาของการค้นหาแนวคิดทางธุรกิจ ขั้นตอนการสร้างธุรกิจในยุคดิจิทัลเบื้องต้น แนวคิดการบริหารจัดการธุรกิจด้วยนวัตกรรมทางการจัดการธุรกิจ เทคโนโลยีที่นำมาใช้ในการจัดการธุรกิจการตลาดดิจิทัล ระบบการผลิต และการจัดการคลังสินค้าออนไลน์ (e-Fullfillment) โมเดลธุรกิจยุคดิจิทัลธุรกิจในรูปแบบของ Startup และธุรกิจในรูปแบบของ Fintech ในยุคดิจิทัล รวมถึงหลักการของกุญแจสู่ความสำเร็จของการจัดการธุรกิจในยุคดิจิทัลได้อย่างถูกต้อง
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

มหาวิทยาลัยศรีปทุม

(662) 579 1111

(662) 561 1721

2410/2 ถ.พหลโยธิน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900

เปิดลงทะเบียน
22 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC