หลักพุทธธรรม | Buddhist Principles

SSRU004
คำอธิบายรายวิชา
พุทธประวัติ คำสอนของพระพุทธเจ้า การเผยแผ่พระพุทธศาสนาในวัฒนธรรมของประเทศอื่น หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา ค่านิยม ขนบธรรมเนียมและประเพณีที่เกี่ยวเนื่องกับพระพุทธศาสนา การวิเคราะห์และการปฏิบัติเพื่อนำไปใช้ในการดำเนินชีวิต
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา

02-160-1023

02-160-1010

1 U-Thong nok Road, Dusit, Bangkok 10300 Thailand

เปิดลงทะเบียน
25 December 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC