มนุษย์กับสิ่งแวดล้อม

SU002
คำอธิบายรายวิชา
ความเป็นมาและแนวคิดของการพัฒนาที่ยั่งยืน แนวคิดการศึกษาการเรียนรู้ของชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน ลักษณะกระบวนการเรียนรู้ของชุมชน องค์ประกอบของความเป็นชุมชนที่เข้มแข็ง ตัวอย่างกรณีศึกษาเกี่ยวกับการเรียนรู้ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืน บทบาทของฝ่ายต่างๆ ทั้งภาครัฐบาลและเอกชนในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้ของชุมชน การบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชน
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. สามารถอธิบายแนวคิดเกี่ยวกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้ถูกต้อง

2. สามารถวิเคราะห์ความสัมพันธ์ระหว่างแนวคิดการศึกษาการเรียนรู้ของชุมชน
กับแนวคิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนได้อย่างมีเหตุผล

3. สามารถอธิบายลักษณะกระบวนการเรียนรู้ของชุมชนได้อย่างถูกต้อง

4. สามารถยกตัวอย่างกรณีศึกษาภายในประเทศและต่างประเทศที่สัมพันธ์กับการเรียนรู้
ของชุมชนกับการพัฒนาที่ยั่งยืนได้อย่างเหมาะสม

5. สามารถจำแนกบทบาทของฝ่ายต่างๆในการสนับสนุนการพัฒนากระบวนการเรียนรู้
ของชุมชนได้ถูกต้อง

6. สามารถอธิบายแนวทางการบริหารจัดการกระบวนการกลุ่มในชุมชนเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
ได้อย่างเหมาะสม
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศิลปากร

มหาวิทยาลัยศิลปากร

66-2849-7500

66-2849-7518

เลขที่ 22 ถนนบรมราชชนนี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพฯ 10170

เปิดลงทะเบียน
22 January 2021
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC