การพัฒนาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัล | Competency for teacher in digital age

SWU006
คำอธิบายรายวิชา
ในยุคที่เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้เข้ามีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตทุกๆ ด้าน ครูผู้สอนจึงต้องเปลี่ยนวิธีคิด ปรับวิธีสอน เพื่อพัฒนาให้ผู้เรียนมีทักษะที่เพียงพอในการดำเนินชีวิตในยุคที่ต้องเผชิญกับการเปลี่ยนแปลงของสิ่งต่างๆ อย่างรวดเร็วได้อย่างเท่าทันและเป็นสุข ด้วยเหตุนี้ ครูผู้สอนจึงต้องมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับบริบทและความต้องการในยุคดิจิทัล

รายวิชาสมรรถนะครูในยุคดิจิทัลนี้ มุ่งเน้นพัฒนานิสิต/นักศึกษาครู ครู/อาจารย์ และบุคลากรทางการศึกษา ให้มีความรู้ เจตคติ และทักษะเกี่ยวกับการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการจัดการเรียนรู้ที่เปิดโอกาสให้ผู้เรียนมีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนรู้ เพื่อที่ผู้เรียนจะได้รับการพัฒนาทักษะที่จำเป็น อาทิ ทักษะการคิด ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ และการใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ อันจะช่วยให้ครูมีสมรรถนะในการจัดการเรียนรู้ที่ส่งเสริมให้ผู้เรียนมีทักษะต่าง ๆ ที่จำเป็นสอดคล้องกับบริบทและความต้องการในสังคมยุคดิจิทัลอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจหลักการเรียนรู้เชิงรุกและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารในการจัดการเรียนรู้เชิงรุกได้

2. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาทักษะการคิดและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส่งเสริมทักษะการคิดของผู้เรียนได้

3. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับการพัฒนาความคิดสร้างสรรค์และสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือส่งเสริมความคิดสร้างสรรค์ของผู้เรียนได้

4. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจหลักการวัดและประเมินผลผู้เรียนและสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นเครื่องมือในการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ของผู้เรียนได้

5. เพื่อให้ผู้เรียนมีความรู้เข้าใจเกี่ยวกับเครือข่ายสังคมออนไลน์และสามารถใช้เครือข่ายสังคมออนไลน์อย่างสร้างสรรค์ได้
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

66 2 649 5000

66 2 258 4007

114 Sukhumvit 23, Bangkok 10110

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC