ความรู้ความสามารถและความคิดของ AI | Thinking and Literacy of Artificial Intelligence

TKU002
คำอธิบายรายวิชา
รายวิชานี้ได้อธิบายถึง วิธีการที่คอมพิวเตอร์สามารถวิเคราะห์ข้อมูล และสะสมประสบการณ์ ผ่านการเรียนรู้ของเครื่อง (Machine Learning) และการเรียนรู้เชิงลึก (Deep Learning) ซึ่งเป็น 2 รูปแบบการเรียนรู้ที่พบได้ทั่วไป นอกจากนี้ ในรายวิชายังอธิบายเพิ่มเติมเกี่ยวกับวิธีการที่คอมพิวเตอร์สามารถค้นหาข้อผิดพลาดและแก้ไขด้วยตัวเองจากประสบการณ์การเรียนรู้ ซึ่งในรายวิชานี้ สามารถช่วยให้ผู้เรียนสามารถเรียนรู้และเข้าใจ ปัญญาประดิษฐ์ยุคใหม่ ที่สามารถจำแนกคุณลักษณะและการสะสมประสบการณ์ด้วยข้อมูล ตั้งแต่ระดับพื้นฐานไปจนถึงระดับสูง
-
This course explains how computers analyze data and accumulate experiences through machine learning and deep learning, two of the most common types of learning. It further elaborates on how they notice mistakes and correct themselves based on experience. This course can help students understand how modern-day artificial intelligence recognizes features and formulates experiences through data from basic to advanced levels.
พัฒนาวิชาโดย

Tamkang University

Tamkang University

Tamkang University

Tamkang University

พัฒนาวิชาโดย

Tamkang University

Tamkang University

เปิดลงทะเบียน
07 December 2023

ThaiMOOC

ThaiMOOC