การจัดการตนเองสู่ประสิทธิภาพอย่างมืออาชีพ | Self-Management for professional productivity

TU004
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

เปิดลงทะเบียน
06 September 2021

ThaiMOOC

ThaiMOOC