เศรษฐศาสตร์เพื่อการดำเนินชีวิตอย่างมีความสุข | Economics for happy living

URU001
คำอธิบายรายวิชา
ศึกษาบทบาททางเศรษฐกิจตลอดจนประเด็นร่วมสมัยทางเศรษฐกิจที่สำคัญกับการดำเนินชีวิตประจำวันที่ดีมีสุขของมนุษย์ในสังคมเศรษฐกิจระดับครัวเรือน ชุมชน และสังคมรวมทั้งสามารถนำหลักการเบื้องต้นทางเศรษฐศาสตร์ต่างๆ ประยุกต์ใช้ร่วมกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงเพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเป็นผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล หรือผู้ประกอบการได้โดยคำนึงถึงความรับผิดชอบที่มีต่อสังคมเพื่อให้ครัวเรือน ชุมชน และสังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างมีสุข
วัตถุประสงค์รายวิชา
1. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายปัจจัยและปัญหาพื้นฐานทางเศรษฐศาสตร์

2. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถอธิบายหน้าที่และบทบาทของฝ่ายต่าง ๆ ในสังคมเศรษฐกิจ กลไกทำงานของระบบเศรษฐกิจและระบบเศรษฐกิจแบบต่าง ๆ

3. เพื่อให้ผู้เรียนสามารถวิเคราะห์หลักการดำเนินกิจกรรมทางเศรษฐกิจทั้งระดับจุลภาคและมหภาค

3. เพื่อให้ผู้เรียนวิเคราะห์ผลกระทบของปรากฏการณ์ทางเศรษฐกิจต่างๆที่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวันโดยสามารถปรับตัวต่อสถานการณ์ต่างๆ ได

3. เพื่อให้ผู้เรียนนสามารถประยุกต์องค์ความรู้ทางเศรษฐศาสตร์เพื่อใช้ในการตัดสินใจในการเป็นผู้บริโภคอย่างมีเหตุผล
พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0-5541-6601-20

0-5541-6020

เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

พัฒนาวิชาโดย

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

0-5541-6601-20

0-5541-6020

เลขที่ 27 ถ.อินใจมี อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ 53000

เปิดลงทะเบียน
15 April 2020
ภาษาที่ใช้สอน
ค่าใช้จ่าย
ลักษณะรายวิชา

ThaiMOOC

ThaiMOOC