มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์

"มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ เป็นสถาบันที่ผลิตบัณฑิตที่มีอัตลักษณ์ ดี เก่ง มีจิตอาสา เป็นผู้ประกอบการ มีคุณภาพ มีสมรรถนะ และเป็นสถาบันหลักที่บูรณาการองค์ความรู้สู่นวัตกรรมในการพัฒนาท้องถิ่นเพื่อความเข้มแข็งและยั่งยืน"